Speerpunten Breda Senior

De aftrap van het project Breda Senior was op 21 oktober 2021 met de werkconferentie ‘Gelukkig en Gezond oud worden in Breda’. 75 Deelnemers, bestaande uit Bredase senioren, stakeholders, leden van de seniorenraad, raadsleden, studenten en beleidsadviseurs van de gemeente Breda, hebben samen de volgende speerpunten geformuleerd:

 1. Met, van, voor en door senioren!
  Bredase senioren krijgen een actieve rol bij het opstellen en uitvoeren van beleid dat senioren raakt. Senioren weten immers zelf het beste wat er nodig is in de stad.
  Door senioren nog meer te betrekken en te raadplegen bouwen we aan een inclusieve stad waarin het fijn oud worden is!
 2. Verzilvering verzilveren
  Bestaande initiatieven van en door senioren worden nog beter ondersteund en verder uitgerold. Mooie voorbeelden worden in het zonnetje gezet om ook anderen te inspireren.
 3. Ruimte voor diversiteit
  Geen oudere is hetzelfde. De diversiteit is groot. De behoefte van de kwetsbare en, eenzame ouderen of die met een migranten achtergrond hebben we nog onvoldoende in beeld. Om ervoor te zorgen dat in de aanpak voldoende oog is voor deze verschillende ouderen volgt nader onderzoek.  
 4. ‘Tour de Senior’
  De vergrijzing wordt actief onder de aandacht gebracht bij medewerkers van de gemeente Breda. Zodat bij planvorming op diverse beleidsterreinen meer oog is voor senioren en initiatieven elkaar kunnen versterken.
 5. Mix van jong en oud
  We zetten de jonge generatie in om mee te denken over de toekomst van de stad. Studenten onderzoeken wat de maatschappelijke gevolgen op verschillende beleidsterreinen van de vergrijzing zijn en welke mogelijke oplossingen er zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, wonen, veiligheid of toegankelijkheid.
 6. De kracht van het ouder worden
  De oudere heeft de toekomst; over 20 jaar is het aantal ouderen in de meerderheid in Breda. Dit biedt uitdagingen maar zeker ook kansen. We zetten daarom in op bewustwording, brengen de positieve kant van deze ontwikkeling over het voetlicht en inspireren ouderen hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de stad. 
 7. Breda Senior 1 jaar verder
  Tijdens een vervolgconferentie eind 2022 worden de eerste resultaten van de Agenda gepresenteerd.