Overlegtafel Regio Breda vangt op

Het uitvoeringsprogramma van deze tafel geeft invulling aan de volgende maatschappelijke resultaten:

  • Realiseren van ontmoeting voor  psychisch kwetsbare inwoners.
  • Realiseren van laagdrempelige inloopvoorzieningen voor dak- en thuislozen, herstelgericht werken en activering.
  • Het toeleiden naar passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners.
  • Bieden van opvang in de regio voor dak- en thuislozen.
  • Ondersteuning aan risicojongeren.
  • Verslavingspreventie.

Van de bijeenkomsten van deze thematafel worden verslagen gemaakt die u in kunt zien.
De vergaderdata vindt u in de kalender.

In de Uitvoeringsplannen staan de specifieke plannen voor deze thematafel.

Wilt u een bijdrage leveren aan de thematafel dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda.