Overlegtafel Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Het uitvoeringsprogramma van deze tafel geeft invulling aan het volgende maatschappelijke resultaat:

  • Het voorkómen, terugdringen en duurzaam stoppen van Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) door een aanpak te realiseren waarbij samenwerking en afstemming tussen zorg, het sociale domein en veiligheid essentieel is.

Van de bijeenkomsten van deze thematafel worden verslagen gemaakt die u in kunt zien.
De vergaderdata vindt u in de kalender.

In de Uitvoeringsplannen staan de specifieke plannen voor deze thematafel.

Wilt u een bijdrage leveren aan de thematafel dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda.